ម៉ាស៊ីនកិន cinnamon

cinnamon គឺជាវត្ថុធាតុដើមដ៏មានប្រយោជន៍នៃគ្រឿងសំអាង វាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្កើតជាភ្នាក់ងារក្លិន និងភ្នាក់ងារក្លិនដ៏រំភើបជាដើម។ដោយសារវិធីបុរាណនៃការបកសំបក cinnamon មានប្រសិទ្ធភាពទាប យោងទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន Gookma បានបង្កើតម៉ាស៊ីន cinnamon ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដែលអាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងសេដ្ឋកិច្ចនៃការកែច្នៃ cinnamon យ៉ាងច្រើន។