សេវាកម្ម

សេវាកម្ម

ការធានាម៉ាស៊ីននឹងមានរយៈពេល 12 ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកចែកចាយលក់ម៉ាស៊ីនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ

ការធានាម៉ាស៊ីននឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដោយអ្នកចែកចាយ។អ្នកចែកចាយត្រូវតែផ្តល់សេវាកម្មល្អដល់អ្នកប្រើប្រាស់ រួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន និងសេវាកម្មថែទាំ និងជួសជុល។

ក្រុមហ៊ុន Gookma ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកចែកចាយ។អ្នកចែកចាយអាចបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេទៅ Gookma សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសប្រសិនបើចាំបាច់។

Gookma ផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់រហ័សសម្រាប់អ្នកចែកចាយ។

សេវាកម្ម ៩